Doro centrerar ledningsgruppen till Lund, förbereder ett VD-byte och ändrar prognosen

2016-12-12

Ledningsgruppen, inclusive VD, centreras till Doros huvudkontor i Lund, Sverige. Jérôme Arnaud lämnar Doro men fortsätter som VD till dess att den redan initierade rekryteringsprocessen är avslutad.

Omstruktureringskostnader om cirka 21 Mkr kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet. Dessa kostnader, som är av engångskarraktär, är relaterade till det planerade VD-bytet, stängningen av ett FoU-kontor i Frankrike och viss personaloptimering i Sverige. Rörelseresultatet (EBIT), inklusive engångseffekter avseende omstruktureringskostnader för helåret 2016, förväntas uppgå till 40 – 50 Mkr, vilket innebär en ändring av vår tidigare prognos om ett något lägre rörelseresultat än utfallet för 2015.

Trots att Doro har levererat imponerande resultat tack vare sin förmåga att vara en föregångare på mobiltelefonmarknaden för äldre, har styrelsen analyserat och diskuterat målsättningen att ytterligare öka innovationstakten och integrationen av hårdvaru- och trygghetslarmsaktiviteterna. Styrelsen strävar också efter att förbereda företaget för nästa fas i dess strategiska utvecklingen.

Doros produkter når ut till över 40 länder idag, vilket gör företaget till den enda globala aktören inom segmentet mobiltelefoner för äldre. För att hantera komplexiteten i Doros internationella närvaro, driva tillväxten på existerande marknader och utöka vår närvaro till nya marknader, har styrelsen kommit till slutsatsen att, även om Jerome Arnauds frekventa närvaro i Sverige och hans visionära ledarstil har varit till stor nytta för Doro genom åren, så kommer en centralisering av ledningsfunktionerna och utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund ge de operationella synergierna som behövs för att nå framgång.

Jerome Arnaud kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att rekryteringen av en ny VD är avslutad. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess som förväntas avslutas senast i början av 2017.

“Jérôme har under sina nio år som VD skapat den vision som har lett till Doros unika position som global marknadsledare inom segmentet mobiltelefoner för äldre. Han har också varit vital för förberedelserna och genomförandet av nästa steg i Doros strategi genom att påbörja integrationen av hårdvara och tjänster för att ytterligare stärka vår position i segmentet och skapa möjligheter för ytterligare tillväxt. De ekonomiska resultaten under Jérômes ledarskap talar för sig själva, bolaget har åtnjutit hög kundnöjdhet, vilket har lett till en aggregerad årlig tillväxttakt om cirka 25 procent de senaste fem åren och ett marknadsvärde som tiofaldigats under hans nio år som VD. Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till Jérôme för hans insatser för att förbättra livskvaliteten för våra äldre medborgare samtidigt som det lett till skapandet av ett betydande aktieägarvärde. Vi kommer göra vårt bästa för att fortsätta stötta och utveckla Doros varumärke och marknadsposition när vi nu förbereder för ett VD-byte och centraliseringen av ledningsfunktionerna till Lund, Sverige,” säger Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande.

“Jag har jobbat på Doro i mer än 16 år, varav nio som VD, och kan bara saga att det har varit en fantastisk professionell resa fylld av såväl utmaningar som tillfredsställelser. Det hade inte kunnat uppnås utan mina medarbetare, vars förtroende jag åtnjutit, och styrelsemedlemmar, aktieägare och andra intressenter som har stöttat vår strategi och tillväxt. Jag är väldigt tacksam för det. Jag önskar all lycka och välgång till Doro och min efterträdare,” säger Jérôme Arnaud, VD och koncernchef.

Till följd av de förändringar som beskrivits ovan, kommer Doro rapportera omstruktureringskostnader av engångskarraktär om cirka 21 Mkr för fjärde kvartalet 2016, avseende det planerade VD-bytet, stängningen av ett FoU-kontor i Frankrike och viss personaloptimering i Sverige. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2016, efter beaktande av ovan beskrivna omstruktureringskostnader, förväntas uppgå till 40 – 50 Mkr. Detta innebär en ändring av vår tidigare prognos om ett något lägre rörelseresultat än utfallet för 2015. Försäljningen under 2016 väntas fortfarande överstiga utfallet för 2015 och nuvarande orderingång är stark.

Ytterligare information om den nya ledningsgruppen och utvecklingsplanerna kommer att lämnas i bokslutskommunikén för 2016, som presenteras 17 februari 2017.